නත්තල් වාසි!

නුගේගොඩ සිවිලිම මෙගා ප්‍රදර්ශනාගාරයෙන් නත්තල් මාසය සදහා අපුරු වාසි..

සිවිලිම් සෑම වර්ග අඩි 100 කටම LED පැනල් බල්බ් 1 බැගින් නොමිලේ

i-panel සිවිලිම් වර්ග අඩිය රු. 230/= සිට (සවිකර දීමට)

2x2 සිවිලිම් වර්ග අඩිය රු. 120/= සිට (සවිකර දීමට)

Wall panel බිත්ති වර්ග අඩිය රු. 190/= සිට (සවිකර දීමට)

i-roof සම්පුර්ණ ෆිනිෂින් වහල වර්ග අඩිය රු. 850/= සිට (වහල සදා දීමට)

වැහි පීලි දික් අඩිය රු. 240/= සිට (සවිකර දීමට)

i-flooring වර්ග අඩිය රු. 280/= සිට (සවිකර දීමට)

‍රදර්ශනාගාරයේ සිවිලිම, වහල, බිත්තිය, බිම අපගේ පලපුරුදු කාර්මිකයින් ලවා වගකීමක් සහිතව, ආකර්ෂනීය පෙනුමකින් නිමවා ගැනීම සදහා අප අමතන්න.

0770160341

0766900341

0720400341


766900341
sivilima.nugegoda@gmail.com
294, Highlevel Road, Gamsaba Junction Nugegoda, Sri Lanka

Sivilima Mega Showroom / Sivilima Nugegoda සිවිලිම නුගේගොඩ

720400341
sivilima.nugegoda@gmail.com

  I-Panel ceiling at "One Galle Face" Colombo

  Projects 2020-12-21 11:20:04

  නත්තල් වාසි!

  Offers 2020-12-21 11:23:20

  Construction EXPO 2017

  Events 2017-01-21 15:01:33

  Most Exclusive Home Related Exhibition In Sri Lanka

  Events 2017-03-01 11:01:25

  CONSTRUCTION EXPO 2017 - PROMOTES GREEN CONSTRUCTION IN SRI LANKA

  Events 2017-04-22 08:44:42

  Redcube.lk win the Sector Best Award for Industry Applications at National Best Quality ICT Awards (NBQSA 2017)

  Events 2017-10-09 12:39:18