ඉතාම ලාභදායි දිගුකල් පැවැත්මක් සහිත වසර 15ත් 25ත් අතර වගකීමක්

ඔබේ නිවසේ කාර්යාලයේ දැනටමත් පවතින ටයිල් කළ පොළොවට හානියක් නොවන පරිද්දෙන් වෙනසක් කරගන්න ඔබත් සිතනවාද?

ඒකාකාරී ටයිල් කල පොළොව වෙනුවට, ස්වාභාවික දැවමය පෙනුමක් එක් කරගන්න.

01. Laminated Wood Flooring

02. Luxury Vinyl (SPC) Flooring

03. Bamboo Wood Flooring

ඉතාම ලාභදායි දිගුකල් පැවැත්මක් සහිත වසර 15ත් 25ත් අතර වගකීමක්

අමතන්න

Hotline: 077 400 7107 / 011 3 657 557

774007107
info@insidehome.lk
No.720/11, New Kandy Road, Thalangama North, Battaramulla

Inside Home (Pvt) Ltd

113657557
info@insidehome.lk

  Full Bathroom Set - Now All Items Only Rs. 60,000

  Offers 2021-02-06 11:09:28

  10 Years’ Anniversary of CHINT Sri Lanka

  Events 2021-02-12 14:53:33

  Anuradhapura Hospital Building

  Projects 2021-02-20 11:18:20

  30% OFF

  Projects 2021-02-24 10:57:18

  Titanium Gray shades for VIP Room floors

  Projects 2021-02-24 15:19:46

  Construction EXPO 2017

  Events 2017-01-21 15:01:33

  Most Exclusive Home Related Exhibition In Sri Lanka

  Events 2017-03-01 11:01:25

  CONSTRUCTION EXPO 2017 - PROMOTES GREEN CONSTRUCTION IN SRI LANKA

  Events 2017-04-22 08:44:42

  Redcube.lk win the Sector Best Award for Industry Applications at National Best Quality ICT Awards (NBQSA 2017)

  Events 2017-10-09 12:39:18